Сладолед

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се поттикне интересот на детето за учество во ликовни активности.