Слушање звуци од инструменти

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне визуелно - тактилна и звучна перцепција кај децата, манипулирање и откривање на звуци од различни извори на звук и инструменти, тропалки, ѕвонче, ксилофон... Негување на позитивните емоции.