Лошиот петел

"Лошиот петел" - драмска игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат децата на разбирање на емоционални состојби, да се охрабруваат и да развиваат осетливост за чувствата.

Да се поттикнат на способност за користење ножици, сечење по линија.

Негување способност за поврзување на количината со симболите на цифрите на броевите.