Одржан стручен совет

Во текот на минатата недела се одржа стручен совет со целокупниот воспитно-згрижувачки кадар на ЈУДГ “Буба Мара”. Целта на овие средби беше поттикнување на колегијалноста и тимската работа во градинката, соработка помеѓу различните профили, како и развој на професионалните компетенции на вработените.