Изработка на упатства за користење на здрава храна

Проект - Интеграција на еколошка едукација

Изработка на упатства за користење на здрава храна во нашето секојдневие.

Група од 5-6 години

Објект - Буба Мара