Бродчињата наши пловат

Објект - "Лавче"

Хетерогена група 2-4 години

Цел - Да се поттикне самостојноста при истражување, набљудување и откривање.