Што те радува тебе

Активност - “Што те радува тебе”

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне детето кон сопствен стил на учење, способност за истражување на своите мисли, чувства, желби и потреби, негување на локомоторни  движења, поттикнување на учење и чувство за случување во сегашноста.