Моите апостолки

Возрасна група - 5-6 години

Објект - Буба Мара 1

Активност - “Моите апостолки” - ликовна игра/изработки

Цел - да се развива вештината на движења на прстите и дланката за конкретна цел.