И во лето се грижам за природата

Објект - Сонце

Група 4-5 години

"И во лето се грижам за природата" - практична активност

Цел - Да се развива чувството на задоволство од сопствениот и туѓиот труд, да се развива еколошката свест правилен однос и грижа кон дрвјата, природата.