Бротче

“Бротче” - истражувачка игра

Цел: Да се развиваат способности за самостојно реализирање на едноставни истражувачки активности преку набљудување и откривање.