Значењето на енергијата за живиот свет

Активност: Значењето на енергијата за живиот свет - интеграција на еколошката едукација

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се стекнуваат знаења и способности за одредување на временски релации, периоди во текот на денот - ден/ноќ, сонце/месечина; значење на сончевата енергија; користење на истражувањето и набљудувањето во процесот на учење; прифаќање на екологијата како дел од современиот начин на живеење.