Благодарници

На ден 28.07.2021 година ЈУДГ “Буба Мара” додели БЛАГОДАРНИЦИ на деца и воспитувач од објект “Буба Мара” за нивно активно учество во успешната реализација на активности кои се дел од проектот Интеграција на еколошка едукација во воспитно-образовниот систем на РСМ.