Повторно сме заедно - заедно можеме се, насмевка не краси

5-6 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат чувства на припадност кон групата, позитивни емоции и другарски односи, способност за правилно користење на цртачки прибор при користење на шаблони од картон.