Мојата градинка

5-6 години

Објект - “Буба Мара”

Да се поттикнат на другарски и толерантни односи при игрите, способност за изразување на креативната фантазија преку користење на цртачкиот прибор и дидактички материјал.