Другарство

“Другарство - учиме добро и лошо однесување”

3-4 години

Објект - Буба Мара 1

Цел - да се поттикнува детето кон развивање соработка, толеранција и пријателство со своите врсници.