Печатиме со јаболко

Активности: “Печатиме со јаболко”

“Моделирање со пластелин”

4-5 години

Објект - Сонце

Цел: да се развива истрајноста во процесот на учење и откривање; да се поддржува детето да ги усвојува и почитува правилата на однесување во групата.