Печатиме есенски лисја

Активност: “Печатиме есенски лисја” - ликовна игра

Објект - Лавче

Цел на активноста: Да се развијат способности за истражување и откривање на различните ликовни материјали и техники, нивните комбинации.