ТРИТЕ МАЧИЊА

ТРИТЕ МАЧИЊА - раскажување по серија слики

3-4 години

Буба Мара 1

ЦЕЛ: Да се поттикне правилна артикулација на гласовите и користење кратки реченици.