Жолт меден ден - денови на медот

Нашите пчелки на возраст од 3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел - поттикнување на радост и задоволство од успешно завршената работа.