Облека за куклите

“Облека за куклите” (ликовна игра)

4-5 години

Објект - Пчелка 2

Да се поттикне интересот за учество во ликовни активности и да се развива сензитивноста по однос на селективно користење на различни видови ликовен израз.