Специјални возила

“Специјални возила - брза помош, пожарна, полиција”

5-6 години

Објект - Буба Мара

Да се стекнат елементарни сознанија преку поттикнување на визуелно-аудитивна перцепција и откривање сознанија за значењето и улогата на специјалните возила во сообраќајот како возила со првенство; Поттикнување развој на ситната мускулатура на раката преку користење на доминантната рака.