Шишарка

Активност во група од 4-5 години во објект Буба Мара

Цел - Да се поттикнува интерес и љубов кон природата, да се развие свеста кај детето за количество на броевите до 5, да се оспособат за воочување и одбирање на материјал од непосредната околина за ликовно изразување.