Кој има заби?

Објект: Пчелка 2

Возраст: 4 - 5 години

“Кој има заби?” - театар на маса (серија слики)

Цел: Да се поттикнува желбата да учествува во драматизација и прифаќање на игра на улоги.