Меморија

Активност - “Меморија”

5-6 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне мисловниот процес кај децата; способност за меморирање.