ДЕТСКА НЕДЕЛА

Објект - Сонце

“Малку е потребно за среќа”

Да се поттикне емпатија и емоционална интелегенција.