Моите детски желби

Детска Недела

“Моите детски желби”

Објект - Пчелка 2

4-5 години

Да се стекнуваат нови знаења за детските права; да се поттикне интерес за учество во ликовни активности и говорни игри.