Во светот на животните

Детска недела

Почеток на детската недела, а истовремено и Светскиот ден на животните

“Во светот на животните”

Куклена претстава за децата од 4-6 години подготвена од стручниот тим во соработка со воспитно-згрижувачкиот тим од објект Лавче.