Волкот што сакал да ја промени бојата

ДЕТСКА НЕДЕЛА

Куклена претстава подготвена и реализирана од воспитниот тим.

Објект - Пчелка 1

5-6 години