Дедото и репката

ДЕТСКА НЕДЕЛА

“Дедото и репката”

Драматизација подготвена и реализирана од воспитниот тим на објект Буба Мара

Да се збогатува детскиот емотивен свет и имагинација преку непосредна комуникација со различни уметнички дела