Чавката Славка

ДЕТСКА НЕДЕЛА

“Чавката Славка”

Куклена претстава подготвена и реализирана од воспитниот тим на објект Буба Мара 1

Деца од 2-6 години беа гости на оваа претстава.

Цел - Да се поттикнува детската имагинација.