Здрава храна

“Здрава храна” - изработка на постер

ДЕТСКА НЕДЕЛА

Објект - Буба Мара

2-3 и 5-6 години

Да се откриваат знаења за здрава храна; поттикнување на способноста за класификација и серијација според боја и способноста за препознавање и именување броеви; да се поттикне искажување на сопствените креативни идеи на тема “Здрава храна”.