Спортуваме за здравје

ДЕТСКА НЕДЕЛА

Натпреварувачки игри - соработка на воспитниот тим со професорот по физичко воспитание.

Објект - Сонце

Деца во групи од 5-6 години

Да се оспособи детето за трчање, скокање, движење во парови со реквизити и изразување во просторот преку ритмичка игра. Да се развива способноста на детето да ја користи доминантната рака и да комбинира секвенци на неколку моторички движења.