Без другарче, нема другарство

ДЕТСКА НЕДЕЛА

Објект - Буба Мара 1

Деца во група од 5-6 и 3-4 години

Цел: Да се поттикнува детето да ги изразува своите мисли и чувства преку користење на ликовни техники.