Игри

Детска недела

Објект - Буба Мара

Деца во групи од 4-5 и 5-6 години.

"Поклон за другарче" и "Мојата сликовница “ - активности во група од 5-6 години

“Кој прв до целта” - натпреварувачки игри во групи од 4-5 години

Да се поттикнат позитивни емоции за припадност кон семејството и градинката, негување на љубов кон другарчињата, толерантни односи при игрите; да се поттикне детето да комбинира секвенци на неколку моторички движења на организиран начин.