Прицврстете ги ремените!

“Прицврстете ги ремените!” - имитативна игра

Објект - Пчелка 2

Возрасна група - 5-6 години

Цел: Да се оспособи детето за безбедно учество во сообраќајот.