Зимница

4-5 години

Објект - Сонце

“Ставаме зимница во тегли од зеленчук и овошје”

Цел - да се поттикнат децата да го именуваат и да го разликуваат зеленчукот од овошјето.