Шарени музички тегли

4-5 години

Објект - Сонце

Музичка игра: “Шарени музички тегли”

Цел: Да се негува музичкиот слух и љубов кон музиката.