Чадорче

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

„Чадорче“ ликовна игра

Цел: Да се развива вештината за движења на прстите и дланката за конкретна цел.