Одбележување на денот на штедењето

Објект Буба Мара

Воспитна група група 5-6 години

Посета на Уни Банка

„Одбележување на денот на штедењето"

Да се поттикне и изрази радост и задоволство од директно и непосредно набљудување и запознавање со работата на банкарските работници, почит кон нивниот труд, значење на штедењето и функцијата на пари, монети и банкноти.