Народни инструменти

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Народни инструменти

Цел: Запознавање со македонскиот фолклор и народните инструменти.