Животот во минатото

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Животот во минатото

Цел: Да се запознае детето со народното богатство и животот во минатото.