Кога заоѓа сонцето во светот на бајките

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

„Кога заоѓа сонцето во светот на бајките“ - песна

Да се развиваат и негуваат позитивните емоции - радост, среќа, задоволство, чувство на припадност.

Да се поттикнат децата да користат математички поими во опкружувањето. Развој на способноста за користење ножици.