Г-дин Есен

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Г-дин Есен - ликовна игра

Цел: да се поттикнува да ја користи детето својата креативност и ликовно да се изразува користејки ја доминатната рака.