Есенски чадор

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 год.

Есенски чадор

Цел- Да се поттикнува детската креативност и колективна игра.