Обои го светот

Меѓународен ден на Толеранција

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

„Обои го светот“

Цел - да се почитува секое дете и неговата индивидуалност, ширење меѓусебна љубов.