Есенско другарче

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Есенско другарче

Цел - да се оспособат децата за воочување и одбирање на материјали од непосредната околина за ликовно изразување.