Чадорче

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

Чадорче - ритмичка игра

Цел - да се поттикнува способноста на детето за движење по ритамот на музиката.