Шарените балони

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Шарените балони

Цел - да се поттикнуваат децата на взаемна игра, задржување внимание и истрајност.