Телефон

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Телефон

Цел - Да се поттикнува истрајност кај децата, самостојно водење разговор, споделување мислења и размислувања помеѓу другарчињата.