Уметници во природата

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Уметници во природата

Цел - да осознаваат децата преку природните материјали да истражуваат нови работи, поттикнување на креативноста и фантазијата.